З досвіду роботи

«Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках 
української мови та літератури»
 

Актуальність  досвіду
В умовах розвитку інформаційних навчальних технологій слід інтенсивніше використовувати комп'ютерні програми та інші технічні засоби з української літератури, які сприяють зацікавленню школярів вивченням цього предмета, роблять урок змістовнішим та розмаїтішим, дають більше можливостей для самостійної роботи учнів, економлять час учителя.
Інформаційні освітні технології відкривають небачені раніше перспективи  індивідуалізації навчання і підвищення його ефективності. Саме завдяки цим технологіям учень позбувається  механічної і рутинної роботи в процесі навчання, може організовувати власну пізнавальну діяльність на оптимальному рівні трудності, набуває неоціненного досвіду орієнтуватися в неосяжному масиві інформації, що забезпечить необхідну підготовку для життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.
Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.
      Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес – це не данина моді, а необхідність сьогодення, оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є новиною необхідність широкого застосування електронних засобів навчання  під час вивчення будь-якого предмету.
    Це  не твердження, а практично догма, якої вимагає час. Адже вчителю у його прагненні зацікавити, сконцентрувати увагу учнів на вивчення свого предмету доводиться конкурувати з чудово організованим світом мас-медіа (телебачення,  мобільні телефони, ігрові приставки тощо).
    Крім того, витрачаючи великі кошти на придбання комп’ютера для дитини з метою, насамперед , забезпечити нащадка гарним засобом навчання, багато хто з батьків не розуміє, що сам по собі комп’ютер – це своєрідна tabula rasa, яка буде виконувати лише ті функції, які у неї закладуть, тому дуже часто комп’ютер стає не помічником у навчанні, а потужною, часом – непереборною перепоною останньому, коли у дитини виникає ігрова або Інтернет залежність.
     Тому саме вчитель має виховувати бажання застосовувати улюблену іграшку для здійснення навчання.
Теоретична  база досвіду
      Про  користь   комп’ютерних  технологій  в   процесі  розвитку  читацької  культури  висловлюються  О. Ісаєва,  Г.  Дегтярьова,   проаналізувавши досвід  застосування  комп’ютерних  методичних  систем  на  уроках  літератури,  Н.Вукіна  та  І.  Якіманська  говорять про  високу  результативність  роботи,  якщо  є  тісний  взаємозв’язок  різних технологій  ( ІКТ   та  критичного  мислення),  Грищенко  О,  Ю. Ковбасенко,  якими  досліджено  різноманітні  інноваційні  педагогічні  технології  в  процесі  вивчення шкільних  дисциплін,  зокрема  літератури.
     Що ж таке ІКТ?
      Технологія – це наука про способи розв’язання задач людства за допомогою технічних засобів.
      Педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна система, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначений наперед   кінцевий результат.
      Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.
       Більш вдалим терміном для технологій навчання, що використовують комп'ютер, є комп'ютерна технологія.
 Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання - це процес підготовки і передачі інформації,  засобом здійснення яких є комп'ютер.
       Інформаційні технології стають  потужним багатофункціональним засобом навчання. Їх використання привчає учня жити в інформаційному середовищі, сприяє залученню школярів до інформаційної культури.
           Предметом  методики використання ІКТ є педагогічні, санітарно-гігієнічні та технічні умови, за яких застосування ІКТ підвищує ефективність навчання.
      Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?
      Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа-засобів.
      Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям  важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер  з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.
      Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
     Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.
     Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і найрізномінітніші ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. Такого партнера  їй  часом не вистачає. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.
Головна мета педагогічної діяльності:
-  технологізація педагогічних процесів шляхом впровадження новітніх технологій,     методик, сучасних інформаційних засобів навчання;
впровадження особистісно-орієнтованого навчання шляхом застосування педагогічних інновацій;
-  підвищення   мотивації  досягнення максимальної  результативності   у  навчанні  через  створення   ситуації  успіху,  що  сприяє  повноцінній  діяльності  кожної  дитини;
-   підвищення якості знань учнів;
-   сформувати  життєво  необхідну  компетентність  - отримання  інформації  за  допомогою  ІКТ;
-  підвищення вихованості учнів.
Задачі діяльності  на цей час:
- вивчення та аналіз педагогічних інновацій, які найбільш сприяють якісній гуманітарній  освіті;
- використання новітніх технологій в педагогічній діяльності;
- розробка методичних продуктів щодо реалізації   унаочнення  навчання  засобами   ІКТ.
Головною в моїй   роботі стала мета   зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним. Виховання ж інтересу передбачає реалізацію багатьох методичних прийомів, пошук і застосування різних технологій навчання.
Суть  досвіду
 Застосування засобів ІКТ в системі освіти, перш за все, направлене на вдосконалення існу­ючих технологій навчання. Комп'ютерні технології підсилюють дослідницькі, інформаційно-пошу­кові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом.  
За допомогою комп’ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване та проблемне навчанням.   Програмне забезпечення дозволяє вчителю – предметнику  знайти свій підхід до ви­кладання предмета. 
Використання навчальних програм є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методиками, а вчитель займає активну позицію та при необхідності стає проміжною ланкою між комп’ютером та учнем під час практичних занять.
На своїх уроках я використовую ППЗ, рекомендовані  Міністерством освіти та науки України («Українська  література. Дидактичні  мультимедійні матеріали. 6 кл.»,  ), відеоматеріали з  серії «Великі українці»  (І. Франко,  Леся  Українка),  комп’ютерну програму «Т.Г Шевченко»,  різномані­тні мультимедійні презентації  як  на  уроках,  так  і  у  процесі  проведення  виховних  заходів  різ­ного  характеру,  позакласної  роботи  з  предмету.
         Основна мета використання   мною  таких  засобів  – активізувати пізнавальну діяльність уч­нів; підсилити самостійність в оволодінні знаннями, уміннями і навичками, мотивацію і інтерес до навчання і, тим самим, поліпшити навчальні досягнення учнів.
      У  своїй  практичній  діяльності  я  застосовую методичні  прийоми  із  використанням  комп’ютера  на  різних  етапах  уроку.
Етап  підготовки  до  сприйняття  твору.
*      Заочна  екскурсія  місцями  подій,  що  відбуватимуться  у  творі. 
    Наприклад,   під  час    розгляду  історичних    подій,  про  які  йдеться  у  повісті   І. Франка  «Захар  Беркут»,   у  семикласників  після  медіа-екскурсії «Історичний  коментар»,  під  час  якої    увазі  учні   знайомляться  з  картами  України,  відеоматеріалами  про Данила  Галицького,   світлинами  місць,  які боронили  тухольці,   суттєво  підвищується  розуміння  твору   і  вчинків  його  героїв,  підвищується  мотивація  до  ознайомлення  з  оригіналом  твору,  а  не  його  скороченим  варіантом,  поданим  і  підручнику.
*      Подорож  музеями  письменника. 
Під  час  вивчення   шляху  Великого  Кобзаря запрошую  учнів  до  музеїв  Києва, Черка­щини,    перегляд  експонатів  яких  допомагає  наблизити  дітей  до розуміння  життя  Та­раса  Григоровича.  Для  цього    застосовую  комп’ютерну програму  «Т.Г. Шевченко»,  уміле   використання  якої  на  різних  етапах  уроку  для  ілюстрації  слова  учителя  дозволяє    розкрити  Т.Шевченка – людину, художника, поета, громадського діяча.   
*      Перегляд  фрагментів  худ. фільмів  про  життя письменника  з  подальшим  розв’язанням  проблемних  запитань (пропоную  учням  (6-9  кл.) переглянути    уривки  кінофільмів  про   перебування  Шевченка  у   Орській  фортеці,  події,  пов’язані  із  викуп­ленням  його  із  кріпацтва тощо,  після  чого  школярі  самостійно  роблять  висновки  про  те,  як  формувався  характер  поета, що  впливало  на  формування  світогляду,  де  бралися  автором  сюжети  для  творів  тощо.
*      Перегляд  ілюстрацій,  фотографій  до  твору  чи  теми.   Наприклад,  під  час  написання  у  8  кл.  переказу  розповідного тексту  у  художньому  стилі  з  елементами опису  пам’ятки  історії  та  культури  процес  роботи  над  текстом  «Оранта»   був  побудований   з  використанням  мультимедійної  презентації   «Софія  Київська  - тисячолітній  символ  мудрості  України»,  де представлено фото  зовнішнього  вигляду  споруди,  внутрішнього  оздоблення  собору  тощо,  що  унаочнило  розповідь  учителя,  полегшило  учням, що є  кіенстетиками  чи  візуалістами,  процес   розуміння,  сприйняття  матеріалу,  що,  на  мою  думку,  сприяло  кращому  його  запам’ятовуванню.
Етап  аналізу  художнього  твору.
*      Шкільна  лекція  із  залученням  мультимедійних  презентацій.   Навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують сприйняття учнями навчального матеріалу, їх можна використовувати в самоосвітній діяльності учнів.
*      Створення  опорних  конспектів,  схем,  таблиць
*      Прослуховування  художнього  тексту  в  електронному  варіанті
Етап  закріплення  знань.
*      Виконання  тестових  завдань. Для організації моніторингу якості знань учнів можна  разом із різнорівневими контрольними роботами проводити комп'ютерне тестування
*      Розгадування  вікторин,   кросвордів,  ребусів.  У процесі закріплення    діти  після  опрацювання  виучуваного  матеріалу отримують завдання  на   слайді, працюють  над  його  вирішенням,  після  чого  можуть  перевірити  себе  або  свого  товариша,  перейшовши  до  наступного  слайду,  де  вчителем  заздалегідь  уведено правильні відповіді.  Це  дає  змогу  дитині  оцінити  самого себе.  Якщо  в  учня  виникають  труднощі  з   виконанням   через  неуважність   під  час  отримання  нової  інформації  у  процесі   роботи  з  презентацією,   він  має   можливість  повернутись  до  потрібного  слайду, опрацювати його ще раз.  Учень  працює  самостійно,  використовуючи  стільки  часу  на  вивчення  матеріалу,  скільки йому потрібно,  аби  його  засвоїти.  Колективна  ж робота  не дає учневі  такої можливості.   Такі презентації дозволяють учням не тільки набути практичних навичок з певної теми, а й виправити помилки при їх виникненні, отримати   оцінку за свою роботу.
*      Створення  учнями  презентацій  з   вивченої  теми  чи  розділу.
*      Створення  презентацій-вікторин  про  героїв  твору,  автора «Невідоме  про  відомого…»
Вивчення нового матеріалу, пропонованого комп'ютерною програмою, одержує особистісно – орієнтовану спрямованість. В процесі роботи з навчальними системами значно активізувався процес корекції і актуалізації знань учнів, часу на ці етапи уроку витрачається набагато менше.

       Використання комп’ютера  на уроках розширює мої можливості як учителя під час підбору матеріалу до уроку і форм навчальної роботи, робить уроки яскравими та цікавими, інформаційно та емоційно насиченими.
   
          У
  нашій школі один кабінет ІКТ, у якому, на жаль,  немає інтерактивної  дошки,   наявність  якої  дозволила б учителю  ефективніше використовувати  можливості мультимедіа.  Та і не завжди є   можливість провести урок  у  комп’ютерному класі, адже   уроки   вчителів, що планують роботу з використанням можливостей кабінету  ІКТ  можуть збігатись у часі.
     Тому інколи  доводиться залучати  до роботи власний ноутбук .  Та,  повірте, зацікавлені очі ваших учнів упродовж  уроку і  фраза  після  дзвінка  «як  швидко  промайнув  урок»   знову  і  знову  надихатиме  вас  на  підготовку  і  проведення  занять  з  використанням  ІКТ.   
При  підготовці  до  уроку  з  використанням  ІКТ  не  слід  забувати,  що це  УРОК,  при  підготовці  до  якого  слід  пам’ятати,  що  комп’ютер    повинен не замінювати  вчителя,  а  лише  доповнювати  його.
 Комп’ютер  може  виконувати    функції:
ü      джерела  навчальної  інформації;
ü      наочного  посібника;
ü      тренажера;
ü      засобу  діагностики  і  контролю.

При проектуванні  уроку  використовую різні  програмні  продукти:
F     Готові  програмні  продукти (енциклопедії,  довідники,  програми).
F     Пакет  Microsoft Office,  який  включає  у себе крім  відомого  всім  текстового  редактора  Word,  ще  й  систему  баз  данних  Acces  і  електронні  презентації  Power Point.
F     Текстовий  редактор  Word  дозволяє  підготувати  роздатковий  та  дидактичний  матеріал
F     Електронні  презентації  дають  можливість  при мінімальній підготовці  і  незначних  витратах  часу  підготувати  наочність  до  уроку.  Уроки,  проведені  за  допомогою презентацій  у   Power Point  видовищні  і  ефективні  в  роботі  над  інформацією.
F     Інтернет-ресурси,  які   сприяють   спілкуванню  з  колегами,  обміну  досвідом,  а  значить  і  матеріалами,  які  можу  використовувати  у  своїй  роботі.
Переваги  використання  ІКТ
ü     Індивідуалізація  навчання
ü     Інтенсифікація   самостійної  роботи  учнів
ü     Зростання  обсягу  виконаних  за  урок  завдань
ü     Розширення  інформаційних  потоків  при  використанні  Інтернет
ü     Підвищення  мотивації  та  пізнавальної  активності  за  рахунок  різноманітності  форм  роботи:  поставиш  вірно  пропущені  літери,  дасиш  відповіді  на  поставлені  запитання  -  відкриєш  картинку  чи  почуєш музику  тощо.  Такі  заняття  викликають  у  дітей  емоційний  підйом,  навіть  слабкі учні  охоче  працюють  з  комп’ютером
ü     Інтегрування  звичайного  уроку  з   комп’ютером  дозволяє  частину  своєї  роботи  перекласти  на  ПК
Але,  поряд  з  плюсами,  виникають  і  різні  проблеми  як  при  підготовці  до  таких  уроків,  так  і  під  час  їх  проведення
Недоліки  та  проблеми  застосування  ІКТ
ü     Велику  кількість  часу  потрібно  для  підготування  уроку  з  використанням  ІКТ.
ü     Недостатня  комп’ютерна  грамотність  як  учнів,  так,  часто,  що  гріха  таїти,  і  учителів.
ü     Не  вистачає  комп’ютерного  часу  на  всіх.
ü     При  недостатній  мотивації  до  роботи  учні  часто  відволікаються    на  ігри, музику,  перевірку  характеристик  ПК.
ü     Фінансова  неспроможність  сільської  школи,  яка  самотужки  вирішує  проблему функціонування  Інтернету   у  її  стінах,  забезпечити  постійний  доступ  до  глобальної  мережі,  аби  користуватись  нею   як  джерелом  отримання  інформації.
ü       Існує  ймовірність,  що,  захопившись  застосуванням  ІКТ  на  уроках,  учитель  перейде  від  розвивального  навчання  до  наочно-ілюстративного.
Реалізація  методичної  теми    здійснюється  в  кілька  етапів:
І етап  (6-7кл.)
-         Розширення  пізнавальних  можливостей учнів.
-         Формування  навичок  самостійної  роботи  з  комп’ютером  з  огляду  на  особливості  вивчення  предмету.
-         Зростання  інтересу  учнів  до  вивчення   української мови  та  літератури.
ІІ  етап  (8-9 кл.)
-          Виховання  в  учнів  почуття  відповідальності  за  виконану  роботу.
-         Формування  стійкої  мотивації  в  учнів  до самостійного  пошуку.
-         Розвиток  критичного  мислення,  уміння  аналізувати,  порівнювати  інформацію,  отриману  з  різних  джерел.
ІІІ  етап  (10-11 кл.)
-         Розвиток уміння  захищати  свою  позицію.
-         Формування  стійких  умінь  і  навичок.
-          Оригінально  розв’язувати навчальні завдання.
-         Розвиток  уміння  аргументовано   захищати свою  позицію.
-         Вільне  володіння  навичками  виконання  поставлених  завдань.
Результативність
        На  І  етапі   роботи  над  методичною  темою  для  порівняння    взяла  різні  уроки   у  одному  класі  (6 кл.)(з  використанням  ІКТ,  і  де  ІКТ-навчання  не  застосовувалось)  і  провела  аналіз  результативності  використання  мультимедійного  супроводу  навчального  заняття  із літератури.  Дійшла  висновку,  що  урок,  проведений  з  ІКТ-технологіями відзначився  такими  перевагами:
-         матеріал краще  сприймається;
-         забезпечуються  умови   для самостійної  роботи  над  отриманням   знань,  самооцінки  учня;
-         відбуваються  позитивні  зміни  в  якості  знань;
-         підвищується  мотивація  до  вивчення  предмету.
Порівняно  з  минулим  роком  в  учнів  6 класу (за  результатами  моніторингових  відстежень)  зросла  мотивація  до  вивчення  предметів,  які  я  у  них  викладаю,   використовуючи  ІКТ (укр.. мови,  літератури,  );  не  зважаючи  на  невисокий  інтелектуальний  потенціал  учнів  класу,  спостерігаю  підвищення  мотивації,   активності  у  вивченні  предметів,  що  в  результаті  неодмінно приведе  до  підвищення  якості  знань.   
Досвід  : «Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»  може бути використаним у практиці вчителів   за умови:
·  знання вчителем теорії питання, основних ідей технології, методики викладання, вікових та психологічних особливостей учнів;
·    достатнього рівня ІКТ-компетентності  педагога;
·  бажання творчого підходу щодо вирішення проблем якісного навчання школярів в умовах інформатизації освіти.
 Отримані позитивні результати переконують в тому, що робота по створенню і впровадженню дидактичних засобів з використанням ІКТ на уроках української мови  та  літератури має бути продовжена.
        У  майбутньому планується:  
· поповнити банк авторських вправ для використання на уроках української мови  та  літератури у 5-11 класах;
·  підготувати методичні розробки системи уроків української мови  та  літератури  у 5-11 класах з використанням мультимедійних презентацій.

2 коментарі:

  1. Мені матеріал допоміг. дякую

    ВідповістиВидалити
  2. Натрапила на ще одний такий самий виступ як у вас. А де ж академічна доброчесність.

    ВідповістиВидалити